Oktatás
2008-06-24
Szétszedik az Újkerti Nevelési-Oktatási Központot

Június 26-i ülésén tárgylja a képviselőtestület az ÚNOK sorsát. Az intézményt-  a javaslat elfogadása esetén - szétszedik, az igazgató magasabb vezetői megbízását visszavonják. Arról még nincs előterjesztés, melyik középiskola települ át az Újkertbe.

Az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda  alapításának éve: 1979 volt. Azokban az években ezrével adták át Debrecen új lakótelepén, az Újkertben az új építésű lakásokat.

 

A tanulói létszám elérte a 2200 főt, 91 tanulócsoportja és 27 napközis csoportja volt ekkor az iskolának. A felső tagozat két műszakban dolgozott. Demográfiai okok miatt az iskola tanulólétszáma és nevelőtestülete a ’80-as évek közepéig növekedett, majd néhány évi stagnálás után erőteljes csökkenés indult el.  A jelenlegi tanulói létszám 425 fő.

 

A felszabaduló épületrészeket az ÚNOK-kal kötött megállapodás alapján a Városi Pedagógiai Szakszolgálat, a Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola, a Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Háza használja.

 

At Oktatási Osztály elvégezte az ÚNOK Általános Iskola működésének vizsgálatát költséghatékonysági, valamint más oktatási célra történő hasznosítás szempontjából.

Az alábbi javaslatot a vizsgálat tapasztalataira alapozva és annak figyelembevételével teszi az Oktatási Osztály, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 60/2008. (III. 20.) határozata szerint az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda a 2008/2009. tanévben nem indíthat első osztályt.

A javaslat szerint az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda jogutódlással történő megszüntetésének kérdését a következők szerint határozza meg:

 

1.) Az óvodai intézményegység feladatellátását a 2008/2009. nevelési évtől a Sinai Miklós Utcai Óvoda (4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 2.) biztosítja, a jelenlegi gyermeklétszám és a feladatellátáshoz szükséges alkalmazotti létszám továbbfoglalkoztatásával.

Az átszervezés után a jelenlegi 6 csoportban a nevelőmunka a jelenlegi helyszínen, változatlan személyi feltételekkel folytatódik. Az óvodai intézményegység a Sinai Miklós Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézménye lesz. A vezetői feladatokat tagintézmény-vezető látja el.

 

2.) Az általános iskolai intézményegység továbbműködtetésére az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

 

Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszának tekintetében az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda jogutódja a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 6.).

 

Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakaszának tekintetében az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda jogutódja a Dózsa György Általános Iskola (4027 Debrecen, Dózsa György u 2.).

 

A feladatellátás a jelenlegi helyszínen folytatódik a 2008/2009. tanévben.

 

Ezzel az átszervezéssel biztosítható, hogy nem sérül a gyermekek mindenek felett álló érdeke, hiszen a megszokott pedagógusokkal, az eddigi oktatási intézmény falai között folytatják megkezdett tanulmányaikat a következő nevelési-oktatási évben.

Az intézményi munkaszervezés szempontjából előnyös, hogy a Dózsa György Általános Iskola és a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az ÚNOK körzetében található, tömegközlekedési eszköz igénybevétele nélkül is jól megközelíthető. A 2009/2010. tanévtől várhatóan az oktatás helyszíne a Vénkerti iskolaépületben lesz.

 

Alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza:

 

A Dózsa György Általános Iskola Újkerti Tagintézményeként, az 5.-8. évfolyamon 9 tanulócsoportban, az újkerti pedagógusokkal és a jelenlegi helyszínen folytatódik az oktató-nevelő munka. A vezetői feladatokat tagintézmény-vezető látja el.

A tanulók a Dózsa György Általános Iskolával, mint jogutód intézménnyel lesznek tanulói jogviszonyban.

A feladatellátás megnövekedésére tekintettel Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda létszámából 59 fő közalkalmazottat ad át a Dózsa György Általános Iskolának az alábbi részletezés szerint:

                        - 18 fő pedagógus

- 1 fő iskolapszichológus

- 5 fő pedagógiai munkát közvetlenül segítő

- 35 fő egyéb munkakörű létszám.

 

Az intézmény egyéb munkakörű létszáma ellátja azokat a feladatokat, amelyek nem rendelhetők egy-egy jogutód intézmény kizárólagos feladatához, mint például portaszolgálat, uszoda üzemeltetés, közösen használt iskolarészek takarítása, karbantartása stb.

A munkáltatói jogokat és kötelességeket a Dózsa György Általános Iskola magasabb vezetője gyakorolja és biztosítja. A jogutódlásra tekintettel a jogviszonyok folyamatosak.

 

3.) A diákotthoni intézményegység  alaptevékenysége a közel 25 év alatt  lényegében nem változott. A 112 fős diákotthon 80 %-os kihasználtsággal működik. A négy tanulócsoport létszáma csoportonként 23-25 fő között van.

A diákotthoni feladatellátás tekintetében az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda jogutódja a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium (4032 Debrecen, Egyetem sugárút 75.). Az intézményegység, mint a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium tagintézménye folytatja feladatellátását a 2008/2009. tanévtől.

 

4.) Az ÚNOK átszervezésére tekintettel a fenntartónak gondoskodnia kell a Gazdasági Egység továbbműködtetésének módjáról.

Az ÚNOK önállóan gazdálkodó előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely saját előirányzatai és a hozzárendelt 12 részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult. A gazdasági szervezet élén gazdasági vezető áll.

 

A javaslat szerint a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdálkodási jogkörét az alapító okirat 8. pontjában módosítsa a Tisztelt Közgyűlés oly módon, hogy 2008. augusztus 1. napjától legyen önállóan gazdálkodó előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely saját előirányzatai és a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult. A feladatellátás vonatkozik a Gazdasági Egységhez az ÚNOK átszervezéséig tartozó valamennyi intézményre.

A feladatellátás megnövekedésére tekintettel Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda létszámából 28 fő – gazdasági dolgozó - létszámátadása indokolt a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek. Ezzel a Gazdasági Egység jelenlegi személyi állományának létszáma nem változik.

 

A Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának nyilatkozata szerint az intézmény Sinai Miklós utcai székhelyén – önálló épületegységben - megteremthető annak a feltétele, hogy a Gazdasági Egység elhagyja az ÚNOK épületét. Az épületrész jelenlegi állaga és az új funkció (korábban bölcsőde volt) indokolja a teljes felújítást, amihez a költségeivel a fenntartónak a 2009. év tervezésekor számolnia kell. Fentiekre tekintettel további intézkedésig a Gazdasági Egység a feladatellátást a jelenlegi körülmények között (Debrecen, Jerikó u. 17-21.) biztosítja.

 

 

Az Újkerti Nevelési Oktatási Központ magasabb vezetőjének, Dr. Papp Jánosnak a 142/2007. (VI. 21.) Ö.h-val adott, 2007. augusztus 01. napjától 2012. július 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízását – a költségvetési intézmény jogutóddal történő megszüntetetésére figyelemmel – 2008. július 31. napjával vissza kell vonni, ezzel egyidejűleg a közalkalmazotti jogviszonyát – a létszámcsökkentésre tekintettel - felmentéssel meg kell szüntetni, különös figyelemmel a  Kjt. 30/A.-30/C. §-ában foglaltakra.

Dr. Papp János hozzájárult a személyét érintő napirend tárgyalásánál a nyilvános ülés tartásához.