Déli iparterület: jelentés az asztalon

Helyi - 2006-07-04

A debreceni közgyűlés 2004. 12. 16-án elfogadta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek a déli iparterület részét képező, mintegy 89 hektáros ingatlan fejlesztésére vonatkozó terveit és támogatta az SCTO Hajdúság Kft. 100 % üzletrészének megvásárlását.

Ugyanebben a határozatában felkérte a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. elnök-igazgatóját, hogy negyedévente számoljon be az ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban végzett tevékenységről. 

 

A Vagyonkezelő Zrt. Elnök igazgatója a 2005. október elsejétől 2006. június 20-ig terjedő időszakról az alábbiakban számolt be.

 

-           2005. október 21-én elkészült a fejlesztési területre vonatkozó előzetes környezeti hatástanulmány (Kristály-99 Kft.).

 

-           2005. október 25-én benyújtásra került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez a környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem.

 

-           2005. október 27-én elkészült a közműfejlesztés tanulmányterve (K+K Kft.).

 

-           A 2005. január 10-én létrejött ingatlan adásvételi előszerződés alapján – az abban foglalt feltételek teljesültével – megvásárlásra kerültek a 0500/6, 0500/7, 0500/8 hrsz-ú területek 2006. november 15-én.

 

-           2005. november 25-én módosításra került a Raiffeisen Bank Rt.-vel kötött multicurrency kölcsönszerződés, melynek értelmében a hitel igénybevételi lehetőségének ideje meghosszabbodik 2006. június 30-ig.

 

-           2006. január 1-én bérleti és szolgáltatási szerződés került megkötésre a Máriás ’97 Kft-vel a terület hasznosítása, gondozása céljából.

 

-           A geodéziai munkák elvégzésére a GEOBAU Stúdió Bt.-t kértük fel, a szerződés megkötésének időpontja 2005. november 20.

 

            2006. február 01.-től a Társaság új ügyvezetője dr. Szabó Attila, az ügyvezetőváltással járó cégjogi és bejelentési kötelezettségeinek az Airport Invest Kft. eleget tett.

 

            Megtörtént a cég tulajdonában álló területek egy helyrajzi szám alá vonása 2006. január 27-én.

 

            A 2005. II. felében a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez beadott környezetvédelmi engedély ügyében az Airport Invest Kft. 2006. február 20-án megbeszélést hívott össze a Felügyelőség, a Hortobágyi Nemzeti Park és a Kristály ’99 Kft. képviselőinek, valamint Novák Tibor vállalkozónak részvételével, majd a megbeszélésnek megfelelően egy kiegészítő anyag elkészítésére és a Felügyelőséghez történő benyújtására került sor.

 

            Az elmúlt két hónapban az Airport Invest Kft. áttanulmányozta a meglévő közműtanulmány-terveket, melyek alapján kiderült, hogy az ipari park területére vonatkozó szabályozási tervet több ponton is módosítani kell, mivel az nem felel meg az ipari park igényeinek, illetve az elvárható költséghatékonyságnak. A módosításhoz szükséges információk gyűjtése folyamatban van. Konkrét felmerült módosítási igény: magassági korlátozás, 47-es főutat és a várost nyugat felől elkerülő autópálya összekötő szakasz, amely biztosítja az ipari terület közvetlen autópálya kapcsolatát, 47-es és az ipari terület közötti kapcsolatot biztosító feltáró út déli irányba való áthelyezése. A módosítások a véglegesítése a közműnyomvonal kijelölése után fog megtörténi.

 

            Március hónapban a közműfejlesztés I. üteméhez szükséges területek, utak kisajátítása és/vagy megvásárlása érdekében megindultak az előkészületi szervező munkák, tárgyalások.

 

            Elkészült az ipari park marketingterve, amely 2006. március 3-án került előterjesztésre a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elé, amely azt elfogadta.

 

            A marketingtervben leírtaknak megfelelően március hónapban megkezdődött az ipari park weblapjának, hirdetési anyagainak készítése (a weblapot a DV Info Kft. készíti, 2006. április 27-től a www.airportinvest.hu címen magyar nyelven elérhető), továbbá megindult a németországi őszi Exporeal nemzetközi ingatlan vásáron történő megjelenés szervezése, illetve a vásárhoz kapcsolódó német ingatlanmagazinban való megjelenés előkészítése.

 

            Elkészült a Társaság 2006. évi üzleti terve, ami 2006. március 27-én került előterjesztésre a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elé, amely azt elfogadta.

 

            Március végén az ITD Hungary Kht.-n keresztül érkezett egy ajánlati megkeresés egy nyugat-európai gépipari nagybefektető részéről (a cég teljes inkognitó mellett kérte az ajánlatot 180 ha területre). Az ajánlati anyagot elkészítettük, és az ITD Hungary Kht. továbbította azt a befektető részére, akitől a visszajelzés 2006. I. félévének végén, illetve a II. félévben várható.

 

            A közmű-kivitelezés költségterheinek megosztása érdekében az ipari park mellett legnagyobb területtel rendelkező céggel megindultak a tárgyalások a Raiffeisen Bank közreműködésével.

 

            Áprilisban hazai ingatlanbefektetői csoport érdeklődött személyesen – inkognitót kérve – az ipari parki befektetési lehetőségekről, informális tárgyalást követően megtekintették a fejlesztési területet.

 

            Május elején bioetanol üzem létesítésére érkezett ajánlati megkeresés. Az érdeklődő céggel több fordulós tárgyalás sorozat indult a technológiai, logisztikai követelményeknek való megfelelés és a várható közműköltség becslés érdekében. A munka június középéig fog tartani. A befektető olyan szakmai információ birtokába jutott, amely meggyőzte a terület bietanol üzem létesítésére való alkalmasságáról és tájékoztatta a várható közmű költségek nagyságáról. Konkrétan: az üzem közműveivel együtt be lett tervezve a területre, illetve a közmű nyomvonal, beleértve a vasúti iparvágányt is, kapacitásaival meg lett határozva. A befektető több információt nem kért, mivel a következő lépés az általa finanszírozott környezeti hatástanulmány elkészítése és a területre vonatkozó opciós szerződés megkötése lehet.

 

            Május elején egy amerikai gépipari cég szakmai küldöttsége érkezett Debrecenbe, hogy egy repülőgép alkatrészgyártó üzem létesítésének feltételei iránt tájékozódjon. Az Airport Debrecen Üzleti Park projektről az ügyvezető tartott prezentációt, majd a befektetők felvázolták konkrét elképzeléseiket. A tervezett üzem 300-400 fő magasan képzett szakmunkást, és műszaki mérnököt kíván alkalmazni, magas hazai besszállítói háttérre tartana igényt, és 2008-ban a kész üzemcsarnokban a munkát el akarják indítani. Az érintett amerikai vállalat várhatóan ősszel dönt arról, hogy melyik országba kívánják megvalósítani a projektet. Amennyiben Magyarország mellett döntenek, még ebben az évben újabb tárgyalás sorozat következik.

 

            Május közepén az Aiport Invest Kft. megkapta a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől a fejlesztési területre vonatkozó környezetvédelmi engedély, határozatot.

 

            Áprilisban elkészült a vállalkozás mérlegbeszámolója, melyet a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 145/2006 (04.28.) határozatával elfogadott. A vállalkozás mérlege nyereséges mutatott 2005-ben.

           

            A közmű kiépítésre vonatkozóan az ügyvezetés „B” tervet dolgozott ki. A 2005-ben elkészült tanulmányterv csak egy alternatívában gondolkodott és nem foglalkozott a közmű építésben érintett területek tulajdonjogával, így a részletesen kidolgozott terv szerint, 18-20 tulajdonossal kellene érdekegyeztetést végezni, (jelentős anyagi terhek mellett lehetne csak a nyomvonalat biztosítani). A „B” terv ezt a számot a lehető legkisebbre igyekszik mérsékelni.

 

            Május végén a cég ügyvezetője megkereste az ipari területtel határos legnagyobb tulajdonost a közműtervezésre és költségmegosztásra vonatkozó ajánlattal, amelynek lényege a közműépítés alternatíváinak felvázolása, és a költségmegosztás koncepciója volt. A telek tulajdonos támogatta a „B” alternatívát és egyetértet azzal, hogy a közműnyomvonal kijelölése a közös érdekek figyelembevételével a költségek minimalizálása mellett kell, hogy történjen. A következő egyeztető tárgyalásra Debrecenbe kerül sor, ahol az Airport Invest Kft. szeretné elérni, hogy döntés szülessen a közműnyomvonalról és a költségmegosztásról. (A közműépítés I. ütemének költsége 2007-es árakon számolva 1,7-1,8 milliárd Ft.)

 

            Az ipari park működéséhez, - a város közútjainak a várható forgalomtól való tehermentesítéséhez feltétlenül szükséges, - hogy az ipari park és a várost nyugat felől elkerülő autópálya között közvetlen összekötetés legyen. A jelenlegi tervek nem tartalmazzák ezt a viszonylatot, ezért az Airport Invest Kft. DMJV Önkormányzatának Városfejlesztési Osztály felé javasolta a nyomvonal módosítását.

 

  Nyíri László

elnök-igazgató