Az európai uniós ügyek tanácsnoka jelenti

Helyi - 2006-08-08

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2002. november 4. napjától megválasztotta Mazsu János önkormányzati képviselőt az európai uniós ügyek tanácsnokává, továbbá felkérte a tanácsnokot, hogy végzett tevékenységéről minden évben számoljon be a közgyűlésnek. A debreceni önkormányzat augusztus 10-i ülésén tárgyalja a tanácsnok alább közölt jelentését.

Beszámoló az Európai Uniós ügyek tanácsnokának tevékenységéről

 

Debrecen Megyei Jogú Város EU integrációs, interregionális és határon átnyúló kapcsolatai koordinálásának – feladatkörében történő – felügyelete.

 

•          Hajdú-Bihar és Bihor megyék határmenti kapcsolatainak erősödését jelentette, amikor a két megye stratégiai szintű együttműködés – eurorégió – kialakítását tűzte ki rövid távú közös célként.

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 17/2002. (I. 31.) Kh. határozatában döntött a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégióban való részvétel mellett, majd 2003. évben megtörtént a vezető struktúra kialakítása, s a szervezet intézményeibe a képviselők – alapítók általi – delegálása.

 

A fentiek alapján a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió Tanácsának ülésein Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletét azóta is ellátom, így e funkciómból adódóan megfelelő rálátással és információkkal rendelkezem a kapcsolatok koordinálására irányuló felügyeleti jogkör gyakorlásához.

           

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat- és hatáskörében együttműködik külföldi önkormányzatokkal, szervezetekkel, valamint többirányú nemzetközi kapcsolatok részese. Ehhez kapcsolódóan figyelemmel kísértem a Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület megalakulását, amely új perspektívákat nyit városunk viszonyrendszerében.

 

Tanácsnokként, illetve eurorégiós tisztségem révén is közreműködtem a Debrecen és Nagyvárad testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, a közös álláspont kialakításában.

 

•          Tanácsnoki minőségemben részt vettem a II. Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve az Észak-alföldi Régió Regionális Operatív Program társadalmi vitára bocsátott anyagának előkészítésében, amelyek összehangolják az Európai Uniós források felhasználását a következő költségvetési ciklusban.

 

•          Tanácsnokként részt vettem Debrecen Megyei Jogú Város Operatív Fejlesztési 2007-2013 Programjának Koordinációs Munkacsoportjában. A munkacsoport feladata a stratégiai döntések meghozatala, a kulcsprojektek kiválasztása, a szakmai érdekcsoportok közötti együttműködés biztosítása, a javaslattétel és a pólus stratégiai programjának elfogadása. A pólusok fejlesztési forrásai 2007-2013 között alapvetően uniós fejlesztési források lesznek, következésképpen az igénybevételükre vonatkozó elveknek, átfogó céloknak és eljárásoknak szigorúan összhangban kell lenniük az idevágó stratégiai dokumentumokkal (mindenekelőtt a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokkal), továbbá az alapok felhasználására vonatkozó eljárási rendet tartalmazó rendeletek (alapokra vonatkozó általános rendelet, ERFA, ERSZA, Kohéziós Alap rendelet stb.) szellemével és betűjével.

 

Az Euro-Régó Ház Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaként szintén képviselem az Önkormányzat érdekeit: ellenőrzöm a közhasznú társaság működését, pénzügyi helyzetét, figyelemmel kísérem a beérkező pályázatokat és azok utóéletét. Így többek között:

 

-           a „Hallgatók média-kommunikációs komplex gyakorlati képzése és szakmai gyakorlata Debreceni Egyetem” című Regionális Fejlesztési Operatív Programhoz benyújtott pályázatot, amely a Debrecen Egyetemen a közelmúltban elindult médiaoktatás gyakorlati képzéseit segíti elő,

 

-           INTERREG IIIA / Phare CBC Program és Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program keretében benyújtott „Humarket Elektronikus Munkaerőpiaci adatbázis és Karrierközpont” című pályázat, amely egy komplex elektronikus karrierközpont és eLearning rendszerű képzés kiépítésére irányul önkormányzatok és oktatási intézmények bevonásával, valamint

 

-           a 2005-ben benyújtott, az INTERREG IIIA Regionális Európai Képzési Akadémia létrehozása a Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégióban című pályázatot, mellyel a határmenti gazdasági kapcsolatok hatékonyságának elősegítését kívánják elérni a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával.

 

A Felügyelő Bizottság tagjaként részt vettem a Kht. átalakításának minden folyamatában, valamint az Önkormányzat Európai Integrációs Bizottságának elnökeként az átalakulásról, illetve a Kht. pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztéseket figyelemmel kísértem, mind a Bizottság, mind a Közgyűlés előtt, és a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban tájékoztattam képviselőtársaimat.

 

Az átalakulást követően lehetővé vált, hogy a Kht. tulajdonosi szerkezetébe mások, így a Debreceni Egyetem is bekerülhet, ezzel lehetővé téve, hogy a jövőben az Egyetem tudásbázisára építve egy hatékony városi fejlesztési ügynökséget alakítsunk ki.

 

A Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázathoz kapcsolódóan a Kulturális Bizottsággal közösen részt vettünk a Városok, Falvak Szövetsége Egyesület megalapítását megelőző egyeztetéseken.

 

Koordináló, felügyeletet ellátó jogköröm gyakorlása – az előzőekben ismertetetteken túlmenően – a Közgyűlés Európai Integrációs Bizottsága folyamatos működésének eredményeképpen valósult meg.

 

A bizottság az elmúlt időszakban tárgyalta a „Szándéknyilatkozat az Európai Spallációs Forrás elnevezésű projekt megvalósításáról Debrecenben” című anyagot, amely egy fizikai kutató nagyberendezés Debrecenbe telepítésének lehetőségéről szól, és amely nagyban meghatározhatja a város jövőjét.

 

Bizottsági előterjesztés formájában a bizottság az előző beszámolási időszakban már javasolta a Közgyűlésnek egy ilyen szándéknyilatkozat elfogadását.

                       

Mivel valamennyi bizottság munkájának – számszaki – áttekintésére, illetve a pályázatok részletezésére a bizottsági feladatok közötti koordináció és pályázati ügyek tanácsnokának beszámolójában kerül sor, ez az anyag sem az Európai Integrációs Bizottság ülésezése statisztikai adatainak, sem a pályázatok ismertetésére külön nem tér ki.

 

Az Európai Integrációs Bizottság biztosította az Európai Uniós csatlakozás jegyében jelentkező önkormányzati feladatok megoldása során a döntés-előkészítést, az illetékes szervekkel való kapcsolattartást és együttműködést, valamint feladata volt a már említett pályázatok, programok véleményezése, részbeni kidolgozása és végrehajtásuk ellenőrzése.

A bizottság kötelezettségeinek maradéktalanul eleget téve – ezen beszámolási időszakban is – hozzájárult az Önkormányzat ez irányú célkitűzései teljesítéséhez.

 

Debrecen, 2006. augusztus 2.

 

 

                                                                                                              Dr. Mazsu János

                                                                                                                    tanácsnok